Wijkplan Risdam Noord

Voorwoord

Zowel u, als de gemeente en de partners in het wijkgericht werken vinden het belangrijk dat u in een schone, hele en veilige wijk woont. Het is daarom belangrijk om met elkaar uw wensen voor - en de ontwikkelingen in de wijk te bespreken. Via het wijkgericht werken geven we vorm en inhoud aan deze interactie.

Tijdens buurtbijeenkomsten in 2007 zijn enquêtes uitgezet. Vervolgens kon u punten die u tijdens deze buurtbijeenkomsten naar voren bracht nog nader toelichten bij een schouw in de buurt. De informatie uit de enquêtes, buurtbijeenkomsten en schouwen is vertaald in het wijkplan Risdam-Noord 2008-2011 dat nu voor u ligt. Het plan geeft informatie over uw mening over Risdam-Noord en over maatregelen die worden genomen en activiteiten die worden opgezet door de partners in het wijkgericht werken.

In 2008 werd het conceptwijkplan Risdam-Noord gepresenteerd aan de wijkbewoners. Aan de hand van het jaarlijks uitvoeringsplan en evaluaties wordt u nu op de hoogte gehouden van maatregelen voor het komende jaar en bereikte resultaten.

Het wijkgericht werken moet bijdragen aan het in stand houden van een goede onderlinge relatie en communicatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schoon, heel en veilig Risdam-Noord!

Cilia van Weel
voormalig wethouder wijkgericht werken

Inhoudsopgave

1. Wijkgericht (samen)werken in Risdam-Noord 4

1.1 Terugblik Plan van aanpak Risdam-Noord 4

1.2 Wijkplan Risdam-Noord 2008-2011 4

1.3 Procedure 4

1.4 Het wijkteam 5

1.5 Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord 5

2. Karakteristiek van Risdam-Noord 5

3. Wijkplan 2008-2011 5

3.1 De fysieke woonomgeving 5

3.1.1 Wonen 5

3.1.2 Woonomgeving 6

3.1.3 Groenvoorziening en verhardingen 6

3.1.4 Speelvoorzieningen 7

3.1.5 Overige voorzieningen 8

3.2 De sociale (woon)omgeving 8

3.3 Ongenoegens 10

3.3.1 Vervuiling 10

3.3.2 Verkeersoverlast 11

3.4 Veiligheid 13

4. Participatie en communicatie 14

5. Samenvatting 15

6. Uitvoeringsplan Risdam-Noord 2008 16

7. FINANCIEN 20

Bijlage 1 21

Bijlage 2 23

1. Wijkgericht (samen)werken in Risdam-Noord

1.1 Terugblik Plan van aanpak Risdam-Noord

Het gemeentebestuur van Hoorn wil een schone, hele en veilige leefomgeving. De leefbaarheid en de veiligheid in de wijken staat daarbij centraal. ‘Schoon, heel en veilig’ wordt wijkgericht aangepakt. Bij de wijkgerichte aanpak nemen de bewoners verantwoordelijkheid voor hun wijk. Zij worden betrokken bij de dagelijkse leefomgeving. Daarbij wordt de afstand tussen bewoners en gemeente, die wel eens zo ervaren wordt, verkleind. De bewoners kunnen als ervaringsdeskundigen van hun wijk aangeven wat er aan vragen, wensen en problemen leeft.

Wijkgericht gewerkt werd er in Risdam-Noord al. Al in 1998 werd ervoor gekozen om in Risdam-Noord een geïntegreerde aanpak voor de hele wijk op te zetten. Het plan van aanpak Risdam-Noord werd op 11 september 2001 door de gemeenteraad vastgesteld en sindsdien zijn heel wat voorstellen gerealiseerd.

1.2 Wijkplan Risdam-Noord 2008-2011

Met het Wijkplan 2008-2011 krijgt het wijkgericht werken in Risdam-Noord een permanente plek. Dit wijkplan bevat plannen voor vier jaar om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Bij het wijkplan hoort ook een uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan wordt de planning van concrete actiepunten beschreven, met daaraan gekoppeld de verantwoordelijke(n).

Risdam-Noord is in dit wijkplan opgedeeld in drie buurten.

Buurt 1: Leekerpad, Stijgbeugel, Hoefijzer, Keern, Kamille, Klaproos, Ridderspoor, Distel, Dovenetel, Brandnetel, Hoefblad, Koriander, Waterkers en Zwanebloem.

Buurt 2: Hondsdraf, Akkerwinde, Korenbloem, Sleutelbloem, Paardebloem, Boterbloem, De Opgang, Pinksterbloem, Weegbree, Ossenweide, Schapenweide, Het Erf, Paardenweide, Dorpsstraat (deels), Zwaagdijk, De Trekvaart

Buurt 3: Kerketuin, Kieftentuin, Klagerstuin, Kosterstuin, Lange Akker, Langetuin, Klokketuin, Dorpsstraat (deels), Zwaagmergouw

1.3 Procedure

De wijkaanpak start met gesprekken met wijkbewoners in buurtbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen de 13 leefbaarheidsaspecten ter sprake: dingen die bepalend zijn voor het woonklimaat in de wijk, zoals groen en speelvoorzieningen, vervuiling, overlast en het veiligheidsgevoel. Uit deze gesprekken ontstaat een beeld over de waardering van de wijkbewoners voor hun leef- en woonomgeving. In het wijkteam en met de partnerorganisaties worden deze inventarisaties doorgesproken. Het wijkteam Risdam-Noord gaat vervolgens met deze gegevens aan de slag en stelt een concept wijkplan op. Dit concept wijkplan bevat plannen voor vier jaar om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren en een uitvoeringsplan voor het eerstkomende jaar. Overigens kunnen niet alle signalen van buurtbewoners leiden tot maatregelen. De redenen daarvoor worden aan de bewoners uitgelegd tijdens een schouw naar aanleiding van de buurtbijeenkomsten of volgen nog tijdens de presentatie van het concept wijkplan.


Nadat het concept wijkplan is vastgesteld door het wijkteam, wordt deze nog besproken in de Stuurgroep Wijkgericht Samenwerken en vervolgens in het college van Burgemeester en Wethouders. Het college presenteert het concept wijkplan op een wijkbijeenkomst waarvoor alle inwoners van Risdam-Noord zijn uitgenodigd. Na vaststelling van het wijkplan door de gemeenteraad gaat de uitvoering van de plannen in de wijk van start. De uitvoeringsplannen worden na een jaar geëvalueerd. Op dat moment worden weer uitvoeringsplannen voor het volgende jaar aangeboden.

 

1.4 Het wijkteam

Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de partners van het convenant Wijkgericht Samenwerken (gemeente, IntermarisHoeksteen, Stichting Netwerk en politie) en het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord. Het wijkteam komt een keer in de zes weken bij elkaar en zorgt voor de opstelling en uitvoering van het wijkplan, signaleert knelpunten in de wijk, stemt activiteiten op elkaar af en organiseert de communicatie naar bewoners en andere belanghebbenden in de wijk. Tijdens de bijeenkomsten van het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord zijn teamleden aanwezig en vindt terugkoppeling plaats naar de bewoners.

1.5 Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord

Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord functioneert als bewonersplatform en behartigt de belangen van de bewoners in de wijk. Dit wijkoverlegorgaan wordt financieel door de gemeente ondersteund voor de (organisatie)kosten. Deze subsidie wordt uitgekeerd aan Stichting Netwerk, die de administratie voert voor de wijkoverlegorganen. Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord wordt op basis van hun rol benaderd en aangesproken als bewonersplatform en als belangenbehartigersorgaan. De rol van belangenbehartiger geeft het orgaan de kans de vinger stevig aan de pols te houden en zonodig aan de bel te trekken bij de wijkcoördinator.

Het wijkteam is op elke vergadering van het wijkoverlegorgaan vertegenwoordigd door een of meer leden. Het is van belang dat er volledige en tijdige informatie vanuit het wijkteam naar het wijkoverlegorgaan gaat en vice versa. Het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord maakt ook deel uit van het wijkteam en is hierdoor direct op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in de wijk die een relatie hebben met het wijkgericht werken. Daardoor kan het wijkoverlegorgaan beter haar rol van bewonersplatform uitoefenen.

2. Karakteristiek van Risdam-Noord

De naam Risdam stamt af van de naam Rijsdam, een historische waterloop langs het Keern. De naam duidt op een waterbouwkundig werk: een vlechtwerk van takken, dat de waterkant tegen afslag moet behoeden. Daar waar ooit fruittuinen en weilanden lagen, werd in de jaren zeventig de wijk Risdam gebouwd.

Risdam-Noord is een middelgrote wijk in de gemeente Hoorn, waar op dit moment ongeveer 7850 mensen wonen.

In een eerder gemaakte analyse werd al geconstateerd dat Risdam-Noord een redelijk functionerende wijk is, die in veel opzichten goed leefbaar is. Er werd destijds geconstateerd dat in sommige buurten sprake was van een ruime opzet en veel groen, maar dat in andere buurten de uitstraling matig was te noemen. Er is sinds die tijd al veel gedaan aan aanpassing van het openbaar groen en aan een goede inrichting en staat van onderhoud van de openbare ruimte. Punten die volgens de bewoners nog steeds veel aandacht moeten krijgen, zijn verkeer en onderhoud van woonomgeving en groen, vervuiling en het tegengaan van sociale spanningen veroorzaakt door overlast van hangjongeren.

3. Wijkplan 2008-2011

De 13 leefbaarheidsaspecten uit de enquête zijn voor dit wijkplan geclusterd in 4 thema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid.

Bij de totstandkoming van het wijkplan zijn ook de resultaten van de leefbaarheidsmonitor 2006 betrokken.

3.1 De fysieke woonomgeving

3.1.1 Wonen

Dit onderdeel betreft de mening van de bewoners over de kwaliteit van de woningen, zoals de staat van onderhoud van woningen en tuinen. Het aantal woningen in Risdam-Noord is 3.484. Een groot aantal van deze woningen wordt verhuurd door IntermarisHoeksteen.

 

IntermarisHoeksteen

IntermarisHoeksteen is als woningverhuurder een begrip in Hoorn en de regio. Sinds 2000 zet IntermarisHoeksteen zich ook in voor een betere woon- en leefomgeving. Samen met de gemeente is een Leefbaarheidsfonds opgericht waarin jaarlijks door beide partijen een bedrag wordt gestort. Vanuit dit fonds worden woonomgevingsprojecten gerealiseerd. Voorwaarde voor een dergelijk project is dat de huizen verhuurd worden door IntermarisHoeksteen.

Ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt zijn sinds juni 2007 twee leefbaarheidsmedewerkers actief. Zij werken nauw samen met de buurtmeesters en opzichters. Als de huurder bijvoorbeeld last heeft van de buren, geluidsoverlast ondervindt of andere problemen in de wijk ervaart, dan kan contact opgenomen worden met de leefbaarheidsmedewerker. De leefbaarheidsmedewerkers geven tips en adviezen over wat de huurder zelf aan de situatie kan doen. Het uitgangspunt van IntermarisHoeksteen is dat bewoners eerst zelf proberen overlastsituaties onderling op te lossen. Pas als dat niet lukt, gaat de leefbaarheidsmedewerker, eventueel met andere partijen, op zoek naar een passende oplossing.

De inventarisatie die voortkwam uit de buurtbijeenkomsten laat zien dat men aardig tevreden is over de staat van onderhoud van de woningen. Over het onderhoud van de tuinen bij de (huur)woningen is men minder tevreden. Dit punt heeft aandacht van IntermarisHoeksteen, die de buurtmeester van Risdam-Noord inzet om dit probleem bij huurwoningen aan te pakken.

Ter verbetering van de fysieke woonomgeving pleegt IntermarisHoeksteen in 2008 groot onderhoud aan 128 woningen aan de Dovenetel, Paardebloem en Brandnetel. Daarbij worden ook 15 woningen opgeplust.

3.1.2 Woonomgeving

Dit onderdeel betreft de mening van de bewoners over hoe zij de woonomgeving ervaren, bijvoorbeeld pleintjes, bestrating, inrichting van de straat, straatverlichting e.d.

Diverse bewoners hebben tijdens de buurtbijeenkomsten opmerkingen gemaakt over donkere plekken in de wijk. Deze zijn onder andere van invloed op het veiligheidsgevoel van bewoners. Als donkere plekken werden bijvoorbeeld genoemd de parkeerplaatsen van HSV en Urbanus.

Verder kwamen er verschillende verzoeken om de verlichtingsintensiteit in de wijk te versterken.

In de wijkplanperiode 2008-2011 worden de armaturen van de openbare verlichting in Risdam- Noord vervangen. Er is inmiddels een start gemaakt in het gebied rond de Korenbloem. Klachten en meldingen bij de Buitenlijn worden meegenomen in de bepaling van de volgorde van de andere straten in Risdam-Noord.

Met betrekking tot de verzoeken die zijn gedaan voor verlichting in achterpaden en paden door speelplekken en parken geldt het Hoornse beleid dat iedereen sociaal veilig en verkeersveilig bij de voordeur van zijn huis, werk of vereniging moet kunnen komen. Op basis van dit beleid worden paden door speelplekken, parken en achterpaden niet verlicht. Er is dan een alternatieve (verlichte) weg aanwezig. Voor verlichting in achterpaden kan wel een subsidieverzoek worden gedaan bij de gemeente.

3.1.3 Groenvoorziening en verhardingen

Dit onderdeel betreft de mening van de bewoners over de groenvoorzieningen en verhardingen, zoals staat van onderhoud en gebruik.

Het regulier onderhoud van het openbaar groen is een verantwoordelijkheid van bureau Groen en Reiniging van de afdeling Stadsbeheer. Renovatie van het openbaar groen wordt uitgevoerd naar aanleiding van opmerkingen van bewoners en medewerkers van de afdeling Stadsbeheer.

De bewoners van Risdam-Noord waarderen groen in de buurt. Wel zijn er door hen opmerkingen gemaakt over het onderhoud van openbaar groen bij specifieke adressen. Bureau Groen en Reiniging heeft deze meldingen bekeken. In een aantal gevallen betrof het een andere uitleg van het groenonderhoud tussen gemeente en bewoners. Er zijn stukken openbaar groen ingericht als bosplantsoen en als sierplantsoen. Deze kennen een andere wijze van onderhoud. De eerste categorie heeft door de wijze van onderhoud een ruige uitstraling. Andere opmerkingen met betrekking tot onderhoud aan het groen zijn direct aangepakt en zijn terug te vinden in de bijlage ‘Uitgevoerde acties 2007’.

Ieder jaar wordt de gehele verharding geïnspecteerd. De zgn. schuifelroutes (route die geschikt is voor ouderen en gehandicapten die gebruikmaken van een rolstoel of rollator) worden twee keer per jaar aan een inspectie onderworpen. Er zijn 2 soorten inspecties. Een klein onderhoudsinspectie en een globale visuele inspectie. De eerste is bedoeld om gebreken van beperkte omvang aan de verharding vast te stellen. Met de globale visuele inspectie wordt beoogd vast te stellen waar en wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd op de korte en middellange termijn.

Het klein onderhoud aan de verhardingen is een verantwoordelijkheid van bureau Riolering en Wegen. Het groot onderhoud van de verhardingen wordt via de afdeling Stadsbeheer uitbesteed. Dit wordt, evenals het onderhoud aan het openbaar groen aan de hand van een jaarlijks programma uitgevoerd. De meldingen via de Buitenlijn zijn een aanvulling op het reguliere onderhoud.

Met betrekking tot de verhardingen (wegen, paden en straten) is tijdens de inventarisatie in de buurten een aantal zaken naar voren gekomen. Deze locaties zijn doorgegeven aan De Buitenlijn en zullen afhankelijk van de ernst van de zaak ofwel direct worden gerepareerd, ofwel worden meegenomen in de jaarlijkse inspectie. Zaken met betrekking tot de verharding die inmiddels zijn aangepakt, zijn terug te vinden in de bijlage ‘Uitgevoerde acties 2007’.

3.1.4 Speelvoorzieningen

Dit onderdeel betreft de opmerkingen van de bewoners over de speelvoorzieningen in de wijk, over bijvoorbeeld gebruik, onderhoud, veiligheid en geschiktheid per leeftijdsgroep.

Risdam-Noord kent in totaal 46 speelvoorzieningen. Deze zijn verdeeld over vier leeftijdscategorieën:

- van 3 tot 9 jaar 14 speelvoorzieningen

- van 3 tot 12 jaar 4 speelvoorzieningen

- van 6 tot 12 jaar 16 speelvoorzieningen

- van 7 tot 17 jaar 12 speelvoorzieningen

De uitvoering van het klein onderhoud vindt plaats door bureau Groen en Reiniging van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente. Het groot onderhoud en renovatie van speelvoorzieningen wordt middels een lange termijnplanning uitgevoerd door de gemeente Hoorn. De uitvoering van deze lange termijnplanning wordt bepaald aan de hand van inspecties en de mate van gebruik. Ook verzoeken van omwonenden en gebruikers van de speelvoorzieningen worden meegewogen. Voorafgaand aan een aanpassing/renovatie van speelvoorzieningen wordt een inloopavond door de gemeente georganiseerd om bewoners op de hoogte te stellen en ze in de gelegenheid te stellen om opmerkingen te maken. Overigens wordt de inrichting veelal in overleg met de bewoners bepaald.

Tijdens de buurtbijeenkomsten is gebleken dat een aantal speelvoorzieningen niet meer aan de wensen van de gebruikers voldoet. In sommige gevallen ging het om klein onderhoud (Stijgbeugel, Weegbree, Kamille). Andere genoemde situaties zijn:

Stijgbeugel/Hoefijzer: Door bewoners aandacht gevraagd voor de speelplekken in de omgeving Stijgbeugel/Hoefijzer. De gemeente is voor vervanging van de zuidelijke speelplek Hoefijzer in overleg getreden met de bewoners om de wensen in kaart te brengen. Uitvoering vindt plaats in 2008.

Brandnetel/Dovenetel: Bewoners zouden graag een extra speelplek krijgen in deze omgeving. Wellicht is hier de mogelijkheid samen met de bewoners een en ander tot stand te brengen.

Hoefblad: Middels een burgerinitiatief is een nieuwe speelplek op de Hoefblad gekomen. De omgeving Hoefblad/Waterkers is qua speelvoorzieningen zeer goed bedeeld. De verzoeken om uitbreiding van het aantal speeltoestellen zal dan ook niet worden gehonoreerd. Aan het verzoek om een laag hek te plaatsen langs de sloot bij het trapveld is inmiddels wel voldaan.

Akkerwinde: Vanuit de Akkerwinde is aangegeven dat men zeer tevreden is met het voetbalveldje, maar dat er voor de kleine kinderen, behalve de schoolpleinen, weinig speelgelegenheden zijn. Uitbreiding staat niet op het programma, in verband met twee speelplekken in de nabijheid. Bovendien staat er ook nog een speelvoorziening op het plein bij De Opgang in de planning.

Korenbloem: Het plein bij de Korenbloem wordt heringericht. Door buurtbewoners is gevraagd naar de mogelijkheid van een speelplek daar. Dit speelplekje wordt meegenomen bij de herinrichting van het gebied. Aan het verzoek om een speelveldje te creëren bij de bushalte kan niet worden voldaan, omdat dit een (verkeers)gevaarlijke locatie is voor kinderen.

Schapenweide: Bewoners van de Schapenweide geven aan dat er in deze straat geen speelvoorziening is. Behalve dat er in de straat geen ruimte is om deze te creëren, is er ook geen noodzaak. Er is voldoende speelgelegenheid in de nabije omgeving.

Weegbree: De speelplek aan de Weegbree is bij bureau Groen en Reiniging onder de aandacht gebracht voor onderhoud. Op het moment dat de speeltoestellen aan vervanging toe zijn, zal bekeken worden voor welke leeftijdscategorie nieuwe speeltoestellen zullen worden geplaatst. Het verzoek van bewoners om meer mogelijkheden voor kinderen van 6 tot 11 jaar te bieden, zal dan meegenomen worden.

Kosterstuin: Bij de buurtbijeenkomst is gemeld dat de speelplek bij de Kosterstuin verloederd is. De speelplek en speeltoestellen zelf zijn in orde. Het betreft echter de omgeving die een verwaarloosde indruk wekt. Door bewoners is tevens gevraagd om meer speeltoestellen voor de leeftijdscategorie 7-12 jaar.

Kieftentuin: In de Kieftentuin bevindt zich een groenstrook waar veel overlast is van hondenpoep. Door bewoners is gevraagd om daar een speelvoorziening te plaatsen voor kleine kinderen. De gemeente wil samen met de bewoners in deze omgeving een speelplek tot stand brengen.

Langetuin: De speeltoestellen van de grote speelplaats aan de Langetuin zijn bij bureau Groen en Reiniging aangemeld voor reparatie en onderhoud. Op basis van de termijnplanning van de gemeente moeten de toestellen nog een aantal jaar mee voordat ze voor vervanging in aanmerking komen (2010).

3.1.5 Overige voorzieningen

De bewoners is gevraagd wat ze van de kwaliteit van de voorzieningen in Risdam-Noord vinden en waar nog behoefte aan is. De kwaliteit wordt als voldoende beoordeeld. Het vernieuwde winkelcentrum De Korenbloem draagt hieraan bij. Wel wijzen de bewoners erop dat er behoefte is aan meer variatie aan winkels, bijvoorbeeld een drogist, een fietsenmaker of een cadeauwinkel. Uitbreiding van het assortiment van winkels is echter afhankelijk van ondernemers.

Meerdere personen hebben hun zorg uitgesproken over het pand aan de Paardeweide (voorheen De Dissel) dat al meer dan een jaar leegstaat. Hierbij heerst vooral onbegrip, omdat in Risdam-Noord een zorgvoorziening wordt gemist. In het kader van een herbezinning op wijksteunpunten start in 2008 een onderzoek naar de aanwezige zorgvoorzieningen in alle wijken van Hoorn, de behoefte van bewoners hieraan en de demografische ontwikkeling.

3.2 De sociale (woon)omgeving

(naar aanleiding van opmerkingen over etnische samenstelling van de bevolking en betrokkenheid in de wijk)

De sociale (woon)omgeving bevat elementen die het samenleven van bewoners in de wijk bepalen. Op welke manier gaan mensen met elkaar om en in hoeverre voelen zij zich daar prettig bij.

De inventarisatie laat zien dat de bewoners van Risdam-Noord de contacten in de wijk met mensen van verschillende etnische afkomst als positief waarderen, ofwel aangeven geen problemen te hebben.

De mate van betrokkenheid geeft aan of men van zichzelf en van buurtgenoten van mening is dat men zich inzet voor de wijk en of de buurt een ‘warm gevoel’ geeft.

De betrokkenheid in de gemeente Hoorn wordt in de leefbaarheidsmonitor 2006 beoordeeld met een 5,9 en dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van 6,4. Risdam-Noord valt in de leefbaarheidsmonitor op door de lage scores op dit punt (5,5/5,9/5,3/5,3).

De inventarisatie van de buurtbijeenkomsten geeft een positiever beeld van de betrokkenheid in de wijk. Aanwezigen tonen hun betrokkenheid door bijvoorbeeld het bezoeken van de bijeenkomsten van het Overleg Leefbaarheid Risdam-Noord en andere buurtbijeenkomsten en het actief bijdragen aan het onderhouden en schoonhouden van speel- en groenvoorzieningen. Deze positievere score werd door een van de bewoners verklaard met de opmerking dat de deelnemers aan de buurtbijeenkomst zich sowieso meer dan gemiddeld met de buurt bemoeien. Het blijft dus belangrijk meer bewoners actief te betrekken bij de wijk.

Ter verbetering van de sociale samenhang en de betrokkenheid in de wijk ontplooien de gemeente en Stichting Netwerk initiatieven.

Met betrekking tot sociale aangelegenheden zet de gemeente Hoorn zich in deze wijkplanperiode samen met partners in voor:

 • een herbezinning op wijksteunpunten. Naar verwachting zal een onderzoek plaatsvinden naar de aanwezige zorgvoorzieningen in alle wijken van Hoorn, de behoefte van bewoners hieraan en de demografische ontwikkeling;

 • aanstellen van beweegmanagers bij basisscholen vanaf 2008, ter bestrijding van bewegingsarmoede en overgewicht;

 • ambtelijk onderzoek naar de toekomst van fitness in de Opgang;

 • op het gebied van opvoedingsondersteuning en de ontwikkeling van een centrum voor jeugd en gezin wordt gewerkt aan de voorbereiding van een centrum voor jeugd en gezin. Hiervoor wordt op wijkniveau, ook in Risdam-Noord, een start gemaakt via het omvormen van de bestaande Steunpunten Opvoeding tot een frontoffice (een laagdrempelig inlooppunt voor ouders met kinderen en professionals in de wijk, als onderdeel van het centrum voor jeugd en gezin). Er wordt aangesloten bij de bestaande structuur van het steunpunt in wijkcentrum de Cogge en nauw samengewerkt met de jeugdgezondheidszorg, de 3 basisscholen, het peuterspeelzaalwerk en het overige welzijnswerk in de wijk.

 • Op het terrein van de voorschoolse educatie wordt een meerjarig plan van aanpak uitgewerkt, waarbij op wijkniveau, ook in Risdam-Noord, de toeleiding van peuters naar een voorschoolse voorziening wordt geïntensiveerd. In samenwerking met de jeugdgezondheidszorg wordt een analyse gemaakt van het aantal kinderen van 2 en 3 jaar met en zonder risico's en wordt in samenwerking met de betrokken instellingen in kaart gebracht wie van hen een voorschoolse voorziening bezoekt. Op basis hiervan worden acties ondernomen om zoveel mogelijk jonge kinderen met risico's toe te leiden naar een voorschoolse voorziening waar een intensief programma aan kinderen wordt aangeboden, ter voorkoming/vermindering van achterstand bij intrede van het kind in de basisschool.

Stichting Netwerk

Een van de partners in het wijkgericht werken met betrekking tot de sociale woonomgeving is Stichting Netwerk. Stichting Netwerk houdt zich bezig met sociaal cultureel werk, jongerenwerk, peuterspeelzaalwerk en (wijk)opbouwwerk. Het wijkcentrum De Cogge wordt beheerd door Stichting Netwerk. Over de activiteiten van Stichting Netwerk hebben gemeente en Netwerk prestatieafspraken gemaakt. Hierin is vastgelegd waaraan de jaarlijkse budgetsubsidie wordt besteed. Het programma van activiteiten wordt ontwikkeld door beroepskrachten, in samenwerking met vakdocenten en vrijwilligers en in samenspraak met de wijkbewoners. Daarnaast stimuleert en ondersteunt Stichting Netwerk bewoners om een bijdrage te leveren aan verbetering van hun leefomgeving.

De doelstelling van de activiteiten van Stichting Netwerk is vooral gericht op ontmoeting en vergroting van de sociale cohesie. Stichting Netwerk werkt voor iedereen, maar extra zorg wordt besteed aan mensen in specifieke situaties die (of hun omgeving) niet zelf kunnen zorgen voor een verbetering of verlichting van de situatie.

Zo coördineert Stichting Netwerk bijvoorbeeld het Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening. Dit is een vaste overlegvorm van professionals van verschillende organisatie en instellingen die (dagelijks) met kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders werken. Dit samenwerkingsverband is erop gericht om zo vroeg mogelijk problemen van kinderen te signaleren. De samenwerking geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars deskundigheid. In het overleg wordt informatie uitgewisseld, waardoor een vollediger beeld van een kind of gezin ontstaat. Met elkaar wordt de beste aanpak of benadering van het probleem gekozen. Door de samenwerking kunnen ook problemen worden opgelost buiten het gezin, bijvoorbeeld op school of op straat. In Nederland zijn inmiddels meer dan 300 van deze netwerken opgezet.

In 2007 heeft Stichting Netwerk (samen met PRIMO) onderzoek gedaan naar de sociale aspecten in Risdam-Noord en Risdam Zuid. Deze sociale inventarisatie liet voor Risdam-Noord de volgende top 5 van knelpunten zien:

 • voorzieningen voor jongeren ontbreken;

 • er is veel sprake van alcohol of drugsproblematiek;

 • er wordt door de bewoners weinig samengewerkt om de leefbaarheid te vergroten;

 • er zijn veel bewoners met een schuldenproblematiek;

 • veel bewoners kennen elkaar niet.

De resultaten van het onderzoek zijn besproken in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente, Stichting Netwerk, politie en verschillende organisaties uit de Risdam. Samen dachten zij over oplossingsmogelijkheden. De onderzoeksresultaten heeft Stichting Netwerk vertaald in een aantal concrete activiteiten die opgenomen zijn in het activiteitenaanbod in wijkcentrum De Cogge. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het Open Podium, waarbij bewoners hun talenten kunnen laten zien op het gebied van kunst, muziek en cultuur;

 • Make your day, een actieweek om de sociale samenhang in de wijk te vergroten.

In 2007 heeft er in De Cogge een behoorlijke omslag plaatsgevonden. Er kwamen extra uren voor sociaal cultureel werk en voor beheer. De Cogge kan nu door de week openingstijden garanderen van 9.00 tot 17.00 uur. Een tweede verandering is dat de werksoorten minder gescheiden opereren. Opbouwwerk, jongerenwerk en sociaal cultureel werk gaan meer projecten in teamverband organiseren. Dit zal zowel accommodatiegebonden als wijkgericht te merken zijn. Sociaal cultureel werk gaat de wijk in. Een belangrijke rol binnen het sociaal cultureel werk is weggelegd voor de vrijwilligers. Bijna alle activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers.

In 2008 richt De Cogge zich op een aantal aandachtspunten, te weten ouderen, opvoedondersteuning en diversiteit in de wijk. De aandacht voor ouderen uit zich in een uitbreiding van het activiteitenaanbod. De samenwerking met De Zonnebloem wordt gecontinueerd en de nieuwe samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen West Friesland gaat in januari van start. Het totale aanbod voor ouderen bedraagt dan vijf verschillende activiteiten per maand.

In het kader van opvoedingsondersteuning kunnen ouders met allerlei vragen terecht op het spreekuur Opvoedingsondersteuning. Daarnaast wil Stichting Netwerk aanvullende informatie en ondersteuning aanbieden. Laagdrempeligheid staat hierbij centraal.

Risdam-Noord kent een diversiteit aan culturen. Stichting Netwerk vindt de aandacht hiervoor binnen het sociaal cultureel werk belangrijk en biedt daarom ruimte aan de diverse culturen in de wijk.

De nieuwe ontwikkelingen gaan niet ten koste van de reguliere activiteiten in De Cogge. Het huidige aanbod blijft gehandhaafd. Stichting Netwerk zal naar uitbreiding van het aanbod en een goede afstemming op de doelgroep blijven streven.

3.3 Ongenoegens

Ongenoegens zijn storende factoren in de beleving van de leefbaarheid, zoals bewoners die overlast ondervinden, zoals van vervuiling of van verkeer.

3.3.1 Vervuiling

De bewoners is gevraagd of zij veel last hebben van vervuiling in de buurt. Bijvoorbeeld van zwerfvuil, te vroeg of naast de container geplaatst huisvuil, grof vuil, honden en kattenpoep, enz.

Een grote ergernis op het gebied van vervuiling betreft de overlast door hondenpoep. Bij de gemeente Hoorn zijn 2 parttime reinigingsagenten actief in het handhavingsbeleid op het uitlaten van honden. Buiten hun surveillance reageren zij ook op specifieke meldingen van bewoners. In Risdam-Noord zijn losloopgebieden voor honden in wijkpark Risdam-Noord, route ten oosten van de Paardenweide, en bij sportcomplex Risdam-Noord, route aan noordzijde. Hier hebben hondenbezitters geen opruimplicht. Hetzelfde geldt voor de goot van de weg, maar dan moet de hond wel aangelijnd zijn.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van Hoorn zijn met betrekking tot het uitlaten van honden regels opgenomen. Algemene regel is dat honden altijd aangelijnd moeten zijn, behalve op de plekken waar loslopen is toegestaan. Voor alle locaties daarbuiten heeft de hondenbezitter een opruimverplichting. Een hond mag beslist niet komen (ook niet aangelijnd) op speelplaatsen en speelweiden en in zandbakken.

Vanaf 2008 start een werkgroep overlast hondenpoep, met als leden hondenbezitters uit de verschillende wijken, die oplossingen gaan zoeken voor dit probleem.

Zwerfvuil wordt ook veel genoemd als ergernis in Risdam-Noord. De medewerkers van bureau Groen en Reiniging van de gemeente werken dagelijks hard aan het schoonhouden van de wijk. Het schoonhouden van de wijk is echter ook een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

De aanwezigheid van vuil naast verzamelcontainers, het te vroeg plaatsen van de rolcontainers en oud papier wordt door bewoners ervaren als een ernstige vervuiling van hun buurt. HollandCollect (inzamelaar van het huishoudelijk afval) blijft de bewoners informeren over de wijze waarop huisvuil moet worden aangeboden en zal bewoners, indien dat nodig is, hierop aanspreken. De buurtmeesters van IntermarisHoeksteen hebben ook een rol bij het verhelpen van overlast door vervuiling in de buurten met huurwoningen. Zij zullen de huurders wijzen op de verantwoordelijkheid hun woonomgeving schoon te houden.

Zwerfvuil in bermen en sloten wordt op reguliere basis verwijderd door Bureau Groen en Reiniging, net als vervuiling op locaties waar jongeren samenkomen. Wel is het belangrijk dat bewoners overlast door vervuiling melden bij de Buitenlijn, zodat bureau Groen en Reiniging kan inspelen op deze signalen.

3.3.2 Verkeersoverlast

Uit de buurtbijeenkomsten en de leefbaarheidsmonitor 2006 blijkt dat verkeersoverlast een belangrijk aandachtspunt is in Risdam-Noord. Op verkeersgebied worden twee onderwerpen als belangrijkste problemen aangemerkt: de snelheid van rijden en parkeeroverlast.

De verkeersdruk in de wijk is de afgelopen jaren toegenomen en leidt tot meer verkeersoverlast zoals parkeerproblematiek, lawaai en te hard rijden. Er is daarbij een spanningsveld tussen de fysieke mogelijkheden om verkeer en gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden en de beschikbare ruimte en middelen. Ook de verkeersdeelnemers kunnen door een socialere houding een belangrijke bijdrage leveren aan een groot aantal verkeersproblemen.

Voor de politie is het onderwerp ‘verkeersirritaties’ in 2008 een van de prioriteiten.

In het kader van het landelijk verkeersplan Duurzaam Veilig is in Risdam-Noord een aantal maatregelen uitgevoerd zoals het categoriseren van doorgaande wegen waar de maximumsnelheid is vastgesteld op 50 km en de wegen in de woon- en verblijfsgebieden waar de maximum snelheid 30 km per uur bedraagt. Inrichting van deze gebieden heeft voornamelijk plaatsgevonden op sobere wijze, door middel van poorten en verkeersborden. Op het moment dat in de wijk groot onderhoud aan de wegen gaat plaatsvinden, zullen de gebieden ingericht worden als verblijfsgebieden door aanleg van onder andere verkeersdrempels.

Veel bewoners hebben gewezen op snelheidsovertredingen op de Wogmergouw. De Wogmergouw is een belangrijke verkeersader voor de Risdam. Komend vanaf de A7 of de Wesfrisiaweg zit de snelheid er voor bestuurders er nog flink in. In het kader van het onderzoek Verkeersveiligheid rondom basisscholen is voorgesteld een middengeleider te plaatsen bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het Hoefblad. Op deze manier wordt een veiliger oversteek (in 2 keer) geboden voor de kinderen naar de scholen aan de andere zijde van de Wogmergouw. Deze middengeleider zal bovendien een snelheidsremmende werking hebben. Uitvoering is gepland in 2009. Vooruitlopend hierop zal wel al schichtmarkering worden aangebracht, om de zebrapaden beter op te laten vallen.

De politie zal blijven controleren op snelheidsovertredingen op de Wogmergouw. De gemeente heeft de Wogmergouw aangemeld bij het Openbaar Ministerie als locatie voor een flitspaal, maar is daarbij afhankelijk van de beslissing van dit ministerie.

Bewoners van de Akkerwinde ergeren zich aan ouders van scholieren die te hard rijden in de wijk en bovendien slordig parkeren. Ook voor dit probleem zijn in het onderzoek Verkeersveiligheid rondom basisscholen oplossingen opgenomen: het uitbreiden van het parkeerverbod (met gele streep) en het plaatsen van palen met kettingen op de trottoirs.

Op de Berkmergouw tussen Keern en Wogmergouw vindt in 2008 groot asfaltonderhoud plaats. Daarbij wordt gedacht de 4 drempels die er nu zitten te verwijderen. Aan beide zijden komen dan rode fietsstroken en op de kruispunten ter hoogte van de straten Erf en Brandnetel komen asfaltplateaus. Hierover zal gecommuniceerd worden met de wijk.

Uit de inventarisatie blijkt dat veel bewoners zich storen aan het feit dat veel bromfietsers zich niet houden aan de maatregel dat zij gebruik moeten maken van de rijbaan. Een voorbeeld hiervan is het fietspad bij de Boterbloem. De politie zal op dit onderdeel blijven handhaven.

Ook worden diverse overlastlocaties genoemd waar bromfietsers gebruik maken van voetpaden. Gekeken wordt of dit soort doorgaande routes voor scooters en bromfietsen ontmoedigd kunnen worden. In overleg met politie en het bureau Verkeer wordt gekeken of en waar blokkeringen aangebracht kunnen worden zonder dat andere gebruikers daar extreme overlast van ondervinden

Op een aantal aansluitingen naar het Keern zou verbetering van de openbare verlichting de verkeersveiligheid ten goede komen. Dit betreft de afslagen Keern/Klaproos (vervanging armatuur), Keern/Kamille t.h.v. nr.1 (verplaatsing lichtmast naar het fietspad) en Keern/Kamille t.h.v. nr. 85 (plaatsing extra lichtmast).

Ook de fietsers in de Risdam krijgen aandacht. In het kader van de startnotitie Fietsnota wordt de fietsstructuur in Risdam-Noord bekeken, met speciale aandacht voor de klacht over de fietsroute richting het Westfrisiaterrein. Dit onderzoek start in 2008. Eventuele fysieke maatregelen volgen daarna.

Op verschillende plekken in de wijk is parkeeroverlast gesignaleerd. Dit heeft verschillende oorzaken:

 • de wijk is ongeveer 30 jaar geleden opgezet volgens de toenmalige normen t.a.v. het parkeren, namelijk: 1,2 openbare parkeerplaatsen voor woningen zonder parkeren op het eigen erf en 0,55 openbare parkeerplaatsen voor woningen met parkeren op het eigen erf;

 • niet alle mogelijkheden tot parkeren worden optimaal gebruikt. Veel carports en garages zijn niet als parkeerplaats in gebruik genomen;

 • het gedrag van bewoners. Men wil de auto het liefst zo dicht mogelijk in de buurt hebben.


Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het parkeren in de woonwijken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • het openbaar gebied wordt niet ondergeschikt gemaakt aan de behoefte aan parkeerplekken;

 • voorafgaand aan uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen worden tellingen verricht om vast te stellen of de vraag naar uitbreiding terecht is en niet conflicteert met het algemeen beleid.

Korenbloem

Bewoners hebben bij de buurtbijeenkomsten gewezen op de parkeerproblemen bij de Korenbloem, met name rond de sporthal. Deze zijn meegenomen in de herinrichtingsplannen voor dit gebied. Door de komst van de parkeergarage en een andere inrichting van het parkeerterrein moeten deze problemen worden opgelost. Uitvoering in maart 2008. Het blijft lastig de parkeerdruk op te vangen bij activiteiten die plaatsvinden buiten de winkeltijden.